Sofinanciranje

Vavčer za digitalni marketing

»Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelavo trgovine) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

www.eu-skladi.si

Gostilna Repovz trgovina eu

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Gostilna Repovz trgovina rs
Gostilna Repovz trgovina sps

Ribje legende

Naziv operacije: Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes

Akronim operacije: RIBJE LEGENDE

Nosilec projekta: KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O.

Partnerji projekta: RIBIŠKA DRUŽINA SEVNICA, CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO, DOMAČIJA REPOVŽ D.O.O.

Povzetek operacije

Izzivi, ki jih operacija rešuje:

Strategija lokalnega razvoja izpostavlja, da je potrebno ohranjati kulturno krajino, uvajati nove proizvode, razvijati kmetijske pridelke in živila višje kakovosti ter jih vključevati v lokalno in turistično ponudbo regije. Največji potencial regije je neokrnjena narava, ki jo ponuja reka Mirna in bogata dediščina ribištva ob reki Savi, tradicija ribištva in visoko kakovostnih rib. Vendar pa ta čudoviti eko sistem podvodnega rečnega sveta izginja, tipične vrste rib so bodisi na seznamu ogroženih, ali pa jih je tako malo, da jih ni moč ponuditi gostom. Sodobni turist in potrošnik želita spoznati in okušati pristno in avtentično regijo, aktivno in kakovostno preživljati prosti časa, predvsem pa so sodobni trendi v zelenem in kulturnem turizmu usmerjeni v zdrav življenjski slog. SLR predlaga, da je rešitev v tržnem povezovanju, zagotavljanju zdrave in raznovrstne ponudbe, okolju prijaznih rešitvah, v povezovanju z drugimi sektorji in vključevanju ranljivih skupin. Operacija Ribje legende vključuje vse našteto.

Glavne dejavnosti:

 1. Valorizacija nesnovne kulturne dediščine ribe &vino, povezava z zdravim življenjskim slogom
 2. Oblikovanje inovativnih doživetij: energijske točke in multimedijsko doživetje v vinski kleti pri Šrajbarskem turnu, vstop v podvodni svet reke Save v gostilni Repovž
 3. Razvoj povezane turistične ponudbe: »Zdrav užitek – RIBE & VINO«, 5 zvezdično doživetje
 4. Pilotno testiranje novih naravnih tehnologij zorenja vina, shranjevanja rib v gastronomiji
 5. Organizacija dogodka Dan ribe, informiranje in izobraževanje prebivalstva o zdravi prehrani, ribištvo kot zdrav življenjski slog tudi za ranljive skupine
 6. Učna in promocijska gradiva, spletno in digitalno informiranje, predavanja, delavnice v šolah
 7. Promocija nove povezane ponudbe na gastronomskih prireditvah, katalog in digitalni marketing.

Cilji:

Identifikacija »ribjih legend« in nesnovne kulturne dediščine ribje gastronomije in ribištva
Razvoj povezanega turističnega produkta »Zdrav užitek – rečne ribe in vino« kot odgovor na zahteve sodobnega turista/potrošnika
Vzpostavitev 5 zvezdičnega doživetja v Posavju
Razvoj sodobne ribje gastronomije in tehnik za shranjevanje surovine
Zagon učnega in demonstracijskega centra v kleti Krško: razvoj kulture pitja vina in testiranje trajnostnih in naravnih kmetijskih praks
Promocija, izobraževanje in informiranje o zdravem življenjskem slogu, ribjo gastronomijo nekoč in danes

Opis pričakovanih rezultatov in učinkov operacije:

Zasnoval se bo nov povezan turistični produkt in doživetja, ki bodo temeljila na sodobnih zahtevah zdravega življenjskega sloga. Projekt bo testiral naravno zorenje visoko kakovostnega vina, izumil rešitve za shranjevanje ribe kot surovine v gastronomiji, informiral in izobraževal, spodbujal odgovoren odnos do okolja in ohranjal biodiverziteto. S projektom bo ohranjeno 1 delovno mesto, vzpostavljeno 1 inovativno partnerstvo, usposobljenih 50 pridelovalcev in vključeni 2 ranljivi skupini.

Povezave do spletnih strani:

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_sl

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo: http://www.ribiski-sklad.si/

Podukrep 3.1 podpora za sodelovanje v shemi kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom sadje v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

Naziv aktivnosti: Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom sadje v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

Povzetek:

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

Glavne dejavnosti:

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za sadje in predelani proizvodi iz sadja v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

Cilji:

  • povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

Pričakovani rezultati:

 • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
 • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
 • rast prihodkov od prodaje.

Povezave do spletnih strani:

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Namen:

Namen razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in v srednje velikih podjetjih s področja turizma. Namen in cilj energetske obnove objekta in snovne učinkovitosti mora biti doseganje večje energetske in snovne učinkovitosti ter večja poraba obnovljivih virov energije.
Upravičeni izdatki vključujejo plačila za vse stroške, povezane z izvedbo energetske obnove objektov ter stroške nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na večjo energijsko in snovno učinkovitost in večji delež obnovljivih virov energije.

Operacija, ki je predmet prijave, mora obsegati enega ali več naslednjih ukrepov:

 • celovita energetska obnova stavb,
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
 • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
 • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
 • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
 • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….)
 • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….)

Opis:

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo), ter:

 • imajo sedež, podružnico ali poslovno enoto na programskem območju Vzhodne Slovenija,
 • oziroma imajo sedež, podružnico ali poslovno enoto v Zahodni Sloveniji na obmejnem problemskem območju, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče ¬ Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Pogoji:

 • V objektu, ki je predmet investicije, se mora dejavnost opravljati vsaj 12 mesecev pred prijavo na razpis.
 • Objekt mora biti v lasti prijavitelja ali v najemu vsaj še 3 leta po zaključku operacije.
 • Turistične kapacitete oz. nastanitveni obrati, morajo biti evidentirani v AJPES-ovem Registru.
 • Restavracije in gostilne morajo imeti uporabno dovoljenje za restavracijo oziroma gostilno.
 • Za objekt, ki je predmet investicije, mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji, z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.

Sredstva:

 • Višina razpisanih nepovratnih sredstev: 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022 oz. 7.569,611,90 EUR za prvo, 8.663.238,77 EUR za drugo in 5.322.479,74 EUR za tretje odpiranje.
 • Minimalni znesek operacije mora znašati vsaj 50.000 eur z DDV.
 • Znesek podpore se dodeli v razponu do največ 200.000 EUR in po načelu de minimis.
 • Intenzivnost pomoči znaša od največ 70% (Zahodna Slovenija); oz. do največ 75% (Vzhodna Slovenija).
 • Upravičeni stroški tega javnega razpisa so: 1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost; 2. stroški informiranja in komuniciranja ter 3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.